Regulamin dla uczestników 48. Targów „Bliżej zdrowia, bliżej natury”

Przepisy Ogólne: Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują uczestników 48. Targów „Bliżej zdrowia, bliżej natury”

  1. Dane podstawowe:

Powierzchnia zabudowana to powierzchnia kryta, zabudowana przez Organizatora w wersji uzgodnionej z Wystawcą.

Najmniejsza oferowana powierzchnia zabudowana i niezabudowana wynosi 2,25m². W cenę 1m² standardowej powierzchni

zabudowanej stelażem wystawienniczym typu OCTANORM wliczono: wynajem powierzchni  wystawowej, projekt

architektoniczny, zabudowę-ściany (stelaż+ białe wypełnienie), projekt instalacji elektrycznej oraz pomiary skuteczności

zerowania i punkt świetlny. Pozostałe elementy wyposażenia stoiska są dodatkowo płatne.

  1. Warunki podstawowe, zgłoszenie uczestnictwa:

2.1. Nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa w oryginale stanowi zawarcie umowy najmu powierzchni wystawienniczej

oraz deklarację uczestnictwa w Targach na warunkach określonych w Regulaminie dla uczestników Targów.

2.2. Warunkiem przyjęcia przez Organizatora deklaracji uczestnictwa w Targach jest przesłanie na adres Organizatora

wypełnionego formularza „Karta zgłoszenia uczestnictwa”

2.3. Dokumenty wymagane przez Organizatora należy nadsyłać  do dnia 10 września 2018 r.

2.4. Przyjęcie przez Organizatora wymaganych dokumentów stanowi podstawę przyznania zamówionej powierzchni

wystawienniczej.

Organizator przydziela powierzchnię, w miarę posiadanych możliwości zgodnie z propozycją zamawiającego.

  1. Opłaty, warunki płatności.

3.1. Cena 1m² standardowej powierzchni zabudowanej określonej w pkt.1 ustalona jest w karcie zgłoszenia

uczestnictwa.

3.2. Wpłaty winny być dokonywane na konto Organizatora: nr 82 1050 1214 1000 0007 0005 8399

MEDPRESS Sp. z o.o. ul. Kościuszki 19, 40-049 Katowice

3.3. Organizator sporządza fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.4. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres Organizatora „Karty zgłoszenia uczestnictwa”  oraz  dokonanie płatności

zaliczki  w wysokości 40 % wartości brutto po otrzymaniu zlecenia przygotowania stoiska na konto Organizatora w terminie

do 1 października 2018 r. , pozostałą część płatności należy uregulować w ciągu 7 dni od daty wystawienia końcowej faktury.

3.5. Podstawą zarejestrowania Wystawcy jest dopełnienie formalności zawartych w pkt. 3.4 niniejszego Regulaminu.

  1. Lokalizacja

4.1. Lokalizacja stoiska wynika z projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej oraz warunków techniczno-

organizacyjnych Organizatora.

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska oraz powierzchni zamówionej przez Wystawcę, jeśli

względy organizacyjne lub projektowo-techniczne uniemożliwiają realizację zlecenia Wystawcy.

  1. Wynajem powierzchni

5.1. Powierzchnia stoiska jest przeznaczona tylko dla Wystawcy.

5.2. Udostępnienie powierzchni przez Wystawcę innym podmiotom może nastąpić tylko za zgodą Organizatora.

  1. Stoiska i eksponaty

6.1. Wszelkie naprawy lub zmiany w formie stoiska usuwanie i dodawanie materiałów muszą być przeprowadzane

poza godzinami zwiedzania Targów i w uzgodnieniu z Organizatorem.

6.2. Towary oraz wyposażenie stoiska nie mogą być umieszczane w obrębie ciągów komunikacyjnych, tylko w miejscach

do tego przeznaczonych.

6.3. Wystawca może prowadzić działalność reklamową tylko w obrębie własnego stoiska, w sposób nie zakłócający

działalności innych stoisk.

  1. Bezpieczeństwo i zabezpieczenie

7.1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zaistniałe wypadki oraz szkody spowodowane przez personel

imprezy i odwiedzających,  jak również za zaginięcie, uszkodzenie i ubytek towarów znajdujących się na terenie Targów

w czasie trwania imprezy.

7.2. Wystawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia umeblowania, stelaża i instalacji elektrycznej spowodowane przez niego,

jego przedstawicieli i osoby przez niego zaproszone, zatrudnione czy działające na jego zlecenie. W przypadku powstania

szkody Wystawca obciążony zostanie kosztami jej usunięcia w wysokości ustalonej cennikiem.

7.3. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wydawanych przez służby Organizatora poleceń w zakresie ochrony

przeciwpożarowej.

7.4. Organizatorzy zapewniają ochronę ekspozycji wyłącznie poza godzinami otwarcia Targów.

  1. Zasilanie w energię elektryczną

8.1. W godzinach od 9,00 do 19,30 stoiska są zasilane w energie elektryczną.

8.2. Wszelkie prace związane instalacją elektryczną mogą wykonywać jedynie uprawnieni pracownicy, zatrudnieni przez

Organizatora.

  1. Rezygnacja z udziału

9.1. W przypadku, gdy Wystawca rezygnuje z udziału w Targach wpłacona przez niego zaliczka przepada na konto Organizatora.

9.2. Wymagane jest pisemne oświadczenie rezygnacji z udziału w Targach.

  1. Rozstrzyganie sporów

10.1. W stosunkach prawnych między Wystawcą a Organizatorem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie

spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Targach będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Katowicach.

10.2. Wszelkie reklamacje Wystawcy winny być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej do dnia zakończenia imprezy

z  uwagi na ograniczone w czasie istnienie stoiska. Po tym terminie uznaje się,  iż Wystawca nie wnosi żadnych reklamacji.